Welkom

OBS De Zeemeeuw is gevestigd in MFC De Korre. In het MFC zijn ook de kinderopvang, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang van de Stichting Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen gevestigd en de GGD.

Op dit moment werken we samen aan de totstandkoming van een Integraal Kind Centrum, een IKC. Hiervoor zijn diverse werkgroepen opgericht waarin leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders en de jeugdverpleegkundige vertegenwoordigd zijn. De onderwerpen waar deze werkgroepen mee aan de slag zijn gegaan zijn: een doorgaande lijn van de voorschoolse opvang naar groep 1-2, de organisatie van naschoolse activiteiten, het verkennen van de mogelijkheden van een continurooster, het vergroenen van de schoolomgeving, het op elkaar afstemmen van het pedagogisch klimaat binnen het gebouw en op het plein. Ons einddoel is om gezamenlijk te komen tot een organisatie waarin onderwijs en opvang geïntegreerd worden aangeboden.

Binnen onze school werken we vanuit een warme en veilige omgeving.  We stimuleren de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van kinderen en houden hierbij rekening met hun mogelijkheden en kern en We zijn gestart met een nieuwe taal- en spellingmethode en met een nieuwe rekenmethode. Naast het lezen en schrijven tijdens de lessen wordt er ook lesstof verwerkt op ChromeBooks. Elk kind is vanaf groep 4 voorzien van een Chromebook.

We stimuleren de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en persoonlijkheid van kinderen. We willen kinderen helpen de wereld te ontdekken en zich er verantwoordelijk voor te voelen.

Met de bibliotheek wordt nauw samengewerkt binnen het project ‘De Bibliotheek op School’. Doel hiervan is om het leesplezier te bevorderen. Kinderen gaan met de leerkracht naar de bibliotheek om boeken te lenen. Er wordt in de bibliotheek voorgelezen door Ellen de juf van de bibliotheek. Ellen helpt kinderen individueel met het zoeken van boeken als kinderen dat lastig vinden of als ze niet graag lezen.

 


Jos Dieleman, Directeur

Telefoonnummer: 0117-381678
Email: obsbreskens@escaldascholen.nl

Aanwezigheid intern begeleiders: maandag t/m donderdag.

Zij zijn te bereiken op telefoonnummer:  0117-380083

Ziek/afwezig melden kan op onderstaand mailadres met vermelding van de reden van afwezigheid: obsbreskens.absenten@gmail.com