infoboekje

Waar onze school voor staat.

Onze visie en missie

We willen dat kinderen een fijne en veilige basisschooltijd hebben. Een tijd waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een tijd waarin zij kennis kunnen opdoen. Een tijd waarin zij leren samenwerken en leren elkaar te helpen. Een tijd waarin zij zich gehoord en gezien voelen. Een tijd waarin zij leren respect te hebben voor verschillen.

Dat betekent dat we een school willen zijn waar:

 • Zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met ieders persoonlijke verschillen.
 • Voor elk kind een optimale, doorgaande lijn nagestreefd wordt.
 • We van en met elkaar leren.
 • Een goed samenspel tussen kinderen, ouders en team wordt nagestreefd.
 • We gebruik maken van elkaars mogelijkheden.
 • Eigen inbreng van groot belang is.
 • We streven naar een gezamenlijk doel: goed onderwijs.
 • Het iedere dag anders kan zijn.
 • Het niet alleen gaat om de intellectuele kant van het kind, maar waar ook de sociale, culturele, motorische en creatieve vorming een grote mate van aandacht krijgt.
 • Een rijke taalomgeving aanwezig is en betekenisvol onderwijs gegeven wordt.
 • Iedereen welkom is.

Dit alles vanuit een openbare schoolidentiteit die onder meer zichtbaar wordt in:

 • Een respectvolle houding t.a.v. waarden en normen van anderen ongeacht huidskleur, status, handicap, cultuur of geloof.
 • Een ruim aanbod van symbolen, gebruiken, thema’s en feesten.
 • Een ondubbelzinnige zorg voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte.
 • Een respectvolle omgang met elkaar.
 • Een evenwichtige relatie met de dorpsgemeenschap.

Vanuit onze visie streven wij ernaar om ons onderwijs op de volgende manier vorm te geven:

 • Een veilig klimaat waarin respect voor elkaar overheerst en waarbinnen je in een open sfeer jezelf kan zijn.
 • Onderwijs waarin we kinderen kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes aanreiken, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en waarbij we rekening houden met individuele verschillen.
 • Ondersteuning en stimulering van de kinderen op hun weg naar zelfstandigheid, verantwoordelijkheid (voor zichzelf en anderen), creativiteit en een positief kritische levenshouding.
 • Samen met de kinderen school-en klassenregels opstellen en ondersteuning bieden bij de toepassing hiervan.
 • Alert zijn op pestgedrag en zoveel mogelijk preventief werken. Hiervoor gebruiken we het Landelijk Protocol tegen Pesten. We proberen hier zoveel mogelijk maatwerk in te leveren want elke situatie is anders.